18 December 2011 - 29 Januari 2012 > tentoonstellling over sociale media in Kunstenlab Deventer, samengesteld door Harco Rutgers.
18 December 2011 - 29 January 2012 > exhibition about social media in Kunstenlab Deventer, curated by Harco Rutgers.

Last update: 06/02/2012

Meer over #isthemessage
More about #isthemessage

Sociale media hebben zich een plek in de samenleving veroverd. Voor velen is een leven zonder al nauwelijks denkbaar. Hoe verhoudt zich de kunst tot deze nieuwe media? Kunstenaars zijn er, net als bij de introductie van bijvoorbeeld fotografie en video, als eerste bij om de (artistieke) mogelijkheden van het medium te onderzoeken. Maar ook om deze kritisch tegen het licht te houden en te bevragen. Voor het Kunstenlab reden om Harco Rutgers te vragen hierover een tentoonstelling te maken. Niet alleen is hij kunstenaar, ontwerper, tentoonstellingsmaker en eigenaar van een platenlabel, ook is hij sociale media gebruiker van het eerste uur.

De tentoonstelling '#isthemessage' toont een kaleidoscopisch en intrigerend beeld van sociale media en de fenomenen die erdoor getriggerd worden. Zo maakt bijvoorbeeld Christopher Baker je met zijn Murmur Studies bewust van de eeuwigheidswaarde van tweets, laat Birgit Bachler je luisteren naar het internet en onderzoekt dezelfde Bachler met The Discrete Dialogue Network een anoniem communicatienetwerk in de fysieke publieke ruimte. Philipp Teister maakte de inloggegevens van zijn persoonlijke Facebook profiel bekend in zijn Facebook Life Sharing project en Nicholas Felton (o.a. grafisch ontwerper van de nieuwe Facebook timeline) geeft jaarlijks hele persoonlijke infographics uit als Annual Report.

Net als bij andere media gaat het er ook bij sociale media vooral om hoe, waarom en door wie deze media gebruikt worden. De tentoonstelling is de neerslag van onderzoek naar de grote hoeveelheid verschillende gezichtspunten van waaruit sociale media kunnen worden bezien: psychologie, identiteit, communicatie, utopia, altruïsme, maatschappijkritiek, corporate business, datamining, marketing, revoluties, democratisering (van kunst) en – enigszins voor de hand liggend – privacy.

De tentoonstelling '#isthemessage' schept ruimte om de kracht van sociale media (op een andere manier) te ervaren en kritische vragen te stellen bij de plaats die ze innemen in ons leven.

Gezien het bijzondere onderwerp van deze tentoonstelling is er voor gekozen niet de hele tentoonstelling in te vullen. Het publiek kan zelf ook bijdragen leveren door deze te mailen naar de printer die staat opgesteld in de tentoonstellingsruimte (vanaf 17 december naar isthemessage@hpeprint.com) of door als gast-curator een persoonlijke selectie te maken van de zich in de tentoonstelling ophopende prints. Natuurlijk kan er ook geparticipeerd worden via Twitter (#isthemessage) en deze Facebook wall.

Deze website maakt ook onderdeel uit van de tentoonstelling en is tevens te gebruiken als online catalogus.

Terug

Social media have made a name for themselves in society. For many, a life without is barely conceivable. How does art relate to social media? Artists are, as with the introduction of photography and video, first at the scene to explore the (artistic) possibilities of the medium. But also to critically examine and question them. Reason enough for Kunstenlab to ask Harco Rutgers as a guest curator for an exhibition on this topic. Not only is he an artist, designer, curator and owner of a record label, he is also an early and frequent social media user.

The exhibition '#isthemessage' shows a kaleidoscopic and intriguing image of social media and the phenomena triggered by them. For example, Christopher Baker makes you aware of the nature of tweets in his Murmur Study, Birgit Bachler lets you listen to the Internet and examines an anonymous communication network in physical public with The Discrete Dialogue Network, Philipp Teister made the login of his personal Facebook profile known in his Facebook Life Sharing project and Nicholas Felton (also graphic designer of the new Facebook Timeline) shows very personal infographics in his Annual Reports.

As with other media, it is primarily how, why and by whom social media are used that matters. The exhibition is the result of research into a multitude of different perspectives from which social media can be viewed: e.g. psychology, identity, communication, utopia, altruism, social criticism, corporate business, data mining, marketing, revolution, democratization (of art) and - somewhat obvious - privacy.

The exhibition '#isthemessage' opens new ways to experience the power of social media and to ask critical questions about the place these media have in our lives.

Given the particular subject of this exhibition it was decided not to fill the entire exhibition. The public can contribute and participate by mailing directly to the printer that is installed in the exhibition area (starting December 17 to isthemessage@hpeprint.com) or be a guest curator of this input by making a personal selection of the prints accumulating on the floor. Of course, participation via Twitter (#isthemessage) and this Facebook wall is also possible.

This website is also part of the exhibition and doubles as an online catalogue.

Back

 

Wat is #isthemessage?
What is #isthemessage?

Lees meer over #isthemessage
Read more about #isthemessage

Documentatie
Documentation

Selectie van foto's op Flickr.
Video impressie op YouTube.
Meer documentatie of toelichting kan opgevraagd worden bij Harco Rutgers.

Selection of photo's on Flickr.
Video impression on YouTube.
More documentation or explanation can be requested from Harco Rutgers.

Bedankt!
Thank you!

Deze tentoonstelling komt mede tot stand dankzij genereuze input en feedback van heel veel mensen, via gesprekken en sociale media. Bedankt allemaal!

This exhibition is created with generous input and feedback from many people, through conversations and social media. Thank you all!

Website: Harco Rutgers